Általános szerződési feltételek

 

Jelen dokumentum tartalmazza Kopjári-Szabó Barbara E.V., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.alvomano.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül értékesített valamennyi szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló; Szolgáltató és Vásárló továbbiakban együtt: Szerződő felek) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). A Kopjári-Szabó Barbara tanácsai nem orvosi tanácsok. A kapott tanácsok csak tájékoztató jellegűek, és olyan gyakori kora gyermekkori alvásproblémák kezelésére szolgálnak, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak egészségügyi állapotokhoz. A tanácsok NEM helyettesítik az orvosi tanácsot vagy kezelést. Mindig kérje ki orvosa vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát minden olyan kérdésben, amely orvosi ellátást vagy diagnózist igényelhet, mielőtt követi a tanácsokat és alkalmazza a Sleep Sense programban leírt technikákat. A Kopjári-Szabó Barbara által megadott információkra való hagyatkozás kizárólag az Ön felelősségére történik.


 1. Szolgáltató adatai

 

Név: Kopjári-Szabó Barbara E. V.

Székhely: 1193 Budapest, Vécsey utca 31/3.

Nyilvántartási szám: 58417027

Adószám: 46879880-1-43

Bankszámlaszám: 11773322-01726460-00000000

E-mail cím: alvomano@alvomano.hu

Telefonszám: +36 30 597 98 05

 

 1. Alapvető rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében felek az alábbi jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak:

 

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)

 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

 3. 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)

 4. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.)

 

 1. Jogviszony létrejötte

 

 1. Vásárló a Honlap által kínált bármely Szolgáltatás e-mailen, telefonon, szóban vagy írásban történő megrendelésével, igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással hallgatólagosan elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Vásárló részéről a Honlapon részletezett Szolgáltatások bármely módon történő megrendelése ajánlati kötöttséget keletkeztet. Vásárló nem jogosult ajánlatát visszavonni annak Szolgáltató részére történő megérkezését követően.

 

 1. Szolgáltató a Vásárló megrendeléseit egyedileg feldolgozza és Vásárló részére e-mailen, telefonon, szóban vagy írásban visszajelez. A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadása által szerződéses jogviszony jön létre Szerződő felek között, melyre jelen ÁSZF rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. Szolgáltató köteles a Honlapon feltüntetett és Vásárló által megrendelt Szolgáltatást legjobb tudása, a szakma szabályai, valamint jogszabályi kereteken belül ellátni.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli eredményfelelősség.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelt Szolgáltatás teljesítettnek minősül, amennyiben Szolgáltató azt a Vásárló által megrendelt mennyiségben elvégezte.

 

 1. Vásárló jogai és kötelezettségei

 

 1. Vásárló köteles az általa megrendelt Szolgáltatás szempontjából lényeges információkat a szükséges időben Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamint a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, adatokat, hozzájárulásokat átadni és minden más szükséges feltételt Szolgáltató részére biztosítani.

 

 1. A Vásárló késedelmes adat-, vagy iratszolgáltatásával, költségviselésének elmaradásával kapcsolatosan keletkező minden kár, többletköltség, jogvesztés a Vásárlót terheli.

 

 1. Vásárló köteles megfizetni a részére megküldött számlában foglalt határidőn belül a Szolgáltatót megillető megbízási díjat.

 

 1. A Vásárló kizárólag saját kockázatára veheti igénybe a szolgáltatást és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Jelen felelősség korlátozás nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

 

 1. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

 1. Vásárló a szolgáltatás megrendelése és a jogviszony fennállása alatt, valamint azt követően is köteles Szolgáltató jóhírnevét és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartani és köteles tartózkodni a Szolgáltató jóhírnevét indokolatlanul sértő kijelentésektől, híresztelésektől.

 

 1. Megrendelt szolgáltatás lemondása

 

 1. Vásárló a megrendelt szolgáltatást a szolgáltatás nyújtását, megelőző 72 órán belül jogosult lemondani vagy annak időpontját módosítani.

 

 1. Amennyiben a szolgáltatás Vásárló által a szolgáltatás nyújtását megelőző 72 órán belül kerül lemondásra vagy az időpont módosításra, úgy Vásárló köteles megfizetni a szolgáltatás alapján Szolgáltatót megillető megbízási díjat, annak megfizetése esetén pedig nem jogosult azt visszakövetelni.

 

 1. Felelősség a Honlapon elhelyezett információkért

 

 1. Az információk Honlapon történő elhelyezése során Szolgáltató jóhiszeműen jár el. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon található információk tévesek vagy pontatlanok. Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az információk a közlés időpontjában pontosak és tényszerűek legyenek. 

 

 1. A Honlapon megjelenő adatok, vélemények és tartalmak minden esetben a Szolgáltató tevékenységéről való tájékoztatást szolgálják és Szolgáltató nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget ezen tartalmak aktualizálására vagy módosítására.

 

 1. A Honlapon közzétett információk kizárólag a Vásárló kockázatára használhatóak fel, és nem minősülnek a Szolgáltató által nyújtott tanácsadásnak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon közzétett vagy az azon elhelyezett linkek segítségével elérhető információk hibájáért vagy pontatlanságáért. Az ezen információk alapján meghozott bármely döntésért kizárólag a Vásárló felel.

 

 1. Panaszügyintézés

 

 1. Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszát a Szolgáltató Honlapon feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.

 

 1. Szolgáltató a részére megküldött panaszt egyedi azonosítóval látja el.

 

 1. A szóban előterjesztett panaszt Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Vásárló részére.

 

 1. E-mailen vagy postai úton megküldött panasz esetében Szolgáltató 30 napon belül köteles válaszát megküldeni a Vásárló részére. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles álláspontját megindokolni.

 

 1. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panasszal kapcsolatban keletkezett más dokumentumok másolati példányát 5 évig megőrzi.

 

 1. Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit.

 

 1. Békéltető testületi eljárás

 

 1. Vásárló jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha fogyasztói panasza elutasításra kerül. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

 1. A Békéltető Testületi eljárásban Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

 

 1. Ha Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Vásárlói igénynek megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Vásárló kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

 

 1. További információ a Békéltető Testületekről és annak területileg illetékes szerveiről: http://www.bekeltetes.hu

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. A Honlapon található összes tartalom a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, így szerzői jogi védelem alatt áll, melyre tekintettel annak felhasználása, másolása Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogszerű.

 

 1. Irányadó jog és joghatóság

 

 1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony esetében Szerződő felek a magyar jogszabályokat tekintik irányadónak és a magyar bíróságok joghatóságát tekintik kizárólagosnak.

 

 1. Hatálybalépés

 1. Jelen ÁSZF 2023. augusztus 2. napjától hatályos annak visszavonásáig.